ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Základné informácie

Webové stránky www.krby-abler.sk sú prevádzkované spoločnosťou ABLER, s.r.o., IČO: 44 499 396, so sídlom Malodvornícka cesta 22, 929 01 Dunajská Streda, zapísanej v Obchodnom registry Okresného súdu v Trnave oddiel Sro vložka 22939/T (ďalej len „ABLER, s.r.o.“).

V zmysle účinných právnych predpisov na ochranu osobných údajov (zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( „GDPR“), je ABLER, s.r.o., správcom Vašich osobných údajov. Správcom osobných údajov je ten, kto určuje účel a prostriedky spracovania, zjednodušene teda ten, kto rozhoduje o tom, prečo a ako sú osobné údaje spracovávané.

Pri spracúvaní osobných údajov správca osobných údajov dodržiava zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Spoločnosť ABLER, s.r.o., neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií a nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Naše kontaktné údaje:
E-mail: info@krby-abler.sk
Telefón: 0917 280 391
Adresa: Malodvornícka 22, 929 01 Dunajská Streda

Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

Druh a získavanie spracovaných osobných údajov

Pri správe osobných údajov využívame zodpovedajúce technické a organizačné prostriedky, zaisťujúce ochranu spracovávaných osobných údajov.

Z jednotlivých kategórií osobných údajov spracovávame osobné údaje, ktoré nám boli Vami poskytované alebo ktoré sme získali na základe zaslanej obednávky, registráciou, prihlásením na odber obchodných správ alebo prezeraním našich webových stránok. Spracovávame najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje, finančné a technické údaje ako aj ďalšie údaje potrebné k naplneniu zmluvy.
Osobné údaje zákazníka poskytnuté v rámci internetového obchodu alebo získané na základe aktivít na internete alebo prostredníctvom aplikácie spracovávame za konkrétnym popísaným účelom, uvedeným v zodpovedajúcom formulári internetového obchodu a podrobne popísaných v internetovom obchode (www.abler.sk).

Vaše osobné údaje nám v niektorých prípadoch poskytujú tretie strany. Jedná sa predovšetkým o technické údaje od poskytovateľov analytických nástrojov (napr. Google), kontaktné a finančné údaje a údaje o histórii nákupov od poskytovateľov platobných a doručovacích služieb.

Newsletter nezasielame.

Niektoré údaje o Vás získavame automaticky. Jedná sa najmä o technické údaje o Vašom zariadení, údaje o tom, akým spôsobom využívate naše webové stránky ( „údaje o využívaní našich webových stránok“), a údaje o tom, keď nedokončíte jednu z činností na našich webových stránkach (napr. keď necháte tovar v košíku alebo nedokončíte svoju objednávku). Tieto údaje získavame pomocou súborov cookies, serverových logov a ďalších podobných technológií.

Jednotlivé kategórie osobných údajov

Z jednotlivých kategórií spracovávame nasledovné osobné údaje:

Identifikačné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým titul, meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné údaje resp. obchodné meno, sídlo, kontaktné údaje, história objednávok – údaje o jednotlivých objednávok;

Kontaktné údaje, ktoré zahŕňajú e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, telefónne číslo;

Finančné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o platobnej karte a bankovom účte;

Údaje o nákupoch, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o nákupe a spracovanie objednávok (napr. číslo košíka, číslo objednávky, čiastku k úhrade, menu, prípadnú zľavu, spôsob dopravy, počet položiek, číslo výrobku atď.); záznamy o platbách, ktoré sme od Vás dostali (prípadne o platbách, ktoré ste Vy dostali od nás) a podrobnosti o ďalších produktoch, ktoré ste od nás dostali, a komunikáciu týkajúcu sa Vašich objednávok;

Technické údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o zariadeniach, ktoré používate na prístup k našim webovým stránkam, IP adresu, prihlasovacie údaje, užívateľské meno a heslo, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma a umiestnenie a informácie o používanom operačnom systéme;

Údaje o preferenciách, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o Vašich nákupoch, objednávkach, záujmoch, ktoré sa tykajú našich produktov a ďalej potom spätnú väzbu, ktorú ste nám poskytli.

Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Pre každý účel spracovania musíme mať potom ako správca osobných údajov právny základ. V ABLER, s.r.o., spracovávame osobné údaje, keď:

– nám k tomu udelíte súhlas;

– je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a odoslali Vám objednaný tovar, ale aj aby sme Vás mohli obslúžiť v rámci našej zákazníckej podpory);

– máme na spracovanie na konkrétny účel oprávnený záujem;

– nám právny predpis ukladá pre určitý účel osobné údaje spracovávať.

Účel spracovania osobných údajov

Zriadenie účtu pre nového zákazníka:

kategória spracovaných údajov – identifikačné, kontaktné

právny základ spracovania – pre plnenie zmluvy

Spracovanie a doručenie Vašej objednávky (vrátane aktualizácií o stave objednávok, spracovanie platby a prevencia podvodného konania):

kategória spracovaných údajov – identifikačné, kontaktné, finačné, technické

právny základ spracovania – pre plnenie zmluvy

Komunikácia s Vami (vrátane zasielania akýchkoľvek informácií, ktoré si od nás vyžiadate, informácií o zmenách týkajúcich sa našich obchodných podmienok a tejto informácie o spracovaní osobných údajov):

kategória spracovaných údajov – identifikačné, kontaktné, údaje o Vašich preferenciách

právny základ spracovania – pre plnenie zmluvy, oprávnený záujem

Doba spracovania a uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme dodržali zákonné požiadavky. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.
Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracovanie po dobu, dokedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu môžete kedykoľvek podať námietku. Ak podáte námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely prestaneme Vaše osobné údaje s týmto cieľom spracovávať bez ďalšieho.

Okruh osôb ktorým sú údaje sprístupnené

Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi príjemcami:

  • s našimi dodávateľmi, predovšetkým prepravnými spoločnosťami, s dodávateľmi IT a prípadne s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú svoje služby (účtvné jednotky);
  • s našimi dodávateľmi, zaisťujúcimi služby prevádzkovania eshopu a ďalšie služby súvisiace s jej prevádzkovaním;
  • s našimi dodávateľmi, zabezpečujúcimi marketingové služby.

Na základe právnych predpisov môžeme byť za určitých predpokladov povinní Vaše osobné údaje zdieľať s tretími osobami (napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní atp.). Jedná sa o našu zákonnú povinnosť.

Spôsob spracovania a uchovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj automatizovane v elektronických informačných systémoch, v elektronickej alebo papierovej forme. Vaše osobné údaje sú spracovávané predovšetkým našimi zamestnancami a spracovateľmi. Prijali sme primerané bezpečnostné opatrenia (najmä technické a organizačné), aby sme ochránili Vaše osobné údaje pred akoukoľvek náhodnou stratou, zničením, zneužitím, poškodením, neoprávneným alebo nezákonným prístupom. So spracovateľmi, ktorí pre nás ako správcovia spracúvajú Vaše osobné údaje, sme uzavreli relevantné zmluvy tak, aby bola zaručená adekvátna ochrana Vašich osobných údajov. Zamestnanci a spracovatelia, ktorí sa podieľajú na spracovaní Vašich osobných údajov sú viazaní mlčanlivosťou.

Využívanie nástrojov Facebook

S našimi produktami sa môžte oboznámiť aj na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sme si vytvorili našu fanúšikovskú stránku. Vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom tu vystupujeme aj spolu so spoločnosťou Facebook Ireland Limited ako spoločný prevádzkovateľ. Pri využívaní nástrojov Facebook (tlačidlá “to sa mi páči” alebo “zdielať”) vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ alebo samostatný prevádzkovateľ.
Spracúvanie osobných údajov sa tu uskutočňuje prostredníctvom tzv. cookies, ktorý do Vášho počítača alebo iného zariadenia umiestni spoločnosť Facebook, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku. Ak tzv. cookies nevymažete, aktívne ostávajú počas doby dvoch rokov. Podmienky spracúvania cookies Facebookom nájdete v zásadách používania súborov cookies.
Keďže týmto spôsobom spracúvané údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime bezpečného štítu.
Pri prezeraní našich webových stránok prostredníctvom nástrojov Facebook dochádza k spojeniu medzi Vašim prehliadačom a servermi spoločnosti Facebook. Preto ak si neželáte, aby Facebook spájal návštevu našich stránok s Vašim používateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste s Vášho facebookového účtu.

Cookies – všeobecné informácie

Na rôznych stránkach používame cookies, aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a aby sme mohli využívať určité funkcie a štatisticky zaznamenávať používanie našich webových stránok. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač vytvorí automaticky a ktoré sú uložené vo Vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón atď.) pri návšteve našej stránky. Súbory cookies nepoškodzujú Vaše koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V súbore cookie sa ukladajú informácie, ktoré vyplývajú vždy z konkrétneho použitia koncového zariadenia. To však neznamená, že okamžite obdržíme informáciu o Vašej identite.

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sa po ukončení relácie prehliadača (tzv. cookies relácie alebo ‘session cookies‘) opäť vymaže. Prostredníctvom toho môžeme napríklad ponúknuť zobrazenie nákupného košíka zahŕňajúceho viaceré stránky, na ktorom môžete vidieť, koľko položiek máte v nákupnom košíku a akú máte aktuálnu hodnotu nákupu. Ostatné súbory cookies zostávajú vo Vašom počítači a umožňujú nám, aby sme opäť rozpoznali váš počítač pri ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookies alebo cookies s viacerými reláciami). Najmä tieto cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prívetivá, efektívnejšia a bezpečnejšia. Napríklad vám tieto súbory umožnia zobrazenie informácií, ktoré sú špecificky prispôsobené Vašim záujmom na stránke.
Svoj prehliadač môžte nastaviť tak, aby neukladal naše cookies vo Vašom koncovom zariadení.

Používané cookie súbory na našich stránkach rozdeľujeme na dva základné typy. Krátkodobé, ktoré sa používajú len dočasne a zostávajú uložené vo Vašom zariadení len do tej doby, než prehliadač zatvoríte, a dlhodobé, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení dlhšie.

Z hľadiska funkcie, ktorú cookies plnia, je možné ich rozdeliť nasledovne:

  • konverzné a sledovacie, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
  • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie,
  • analytické, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu našich stránok,
  • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Podľa týchto údajov Vás však nikdy nie je možné identifikovať.

Analytické – _gat_UA-XXX – dopomáha k redukcii množsťva informácií, ktoré si vymieňa Váš webový počítač so servermi Google kvôli štatistkým účelom.

Remarketingové – _dc_gtm_UA-XXX – umožňuje prepojenie Google Analytics s Google Adwords pre cielenie reklamy.

Konverzné – Goodle Adwords

Facebook Pixel – ponúka informácie o konverziách z Vašich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu zákazníkov, ktorí Váš web už navštívil, ale je vhodný aj na budovanie publika pre budúce reklamy.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúcich práv:

Právo na prístup. Máte právo získať potvrdenie o tom, či a aké osobné údaje o Vás spracovávame vrátane práva na kópie osobných údajov, ktoré spracovávame.

Právo na opravu a doplnenie. Ak zistíte, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu a aktualizáciu.

Právo na výmaz. V niektorých prípadoch nás máte právo osloviť so žiadosťou o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Berte prosím do úvahy, že vymazanie osobných údajov nie je možné vykonať, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné.

Právo na obmedzenie spracovania. V niektorých prípadoch, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, máte právo nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Ak Vašej žiadosti vyhovieme, obmedzíme spracovanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje spravidla nebudeme ďalej aktívne spracovávať). V našich systémoch zaznamenáme, že sa na dané údaje vzťahuje obmedzenie. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v úmysle v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom vopred informovať.

Právo na prenosnosť. Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracovávame, odovzdali (a to v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo Vašej žiadosti. Berte prosím do úvahy, že toto svoje právo môžete uplatniť, len ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie automatizované.

Právo podania sťažnosti u dozorného orgánu. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo na inom úrade členského štátu Európskej únie, ktorý je poverený dozorom nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Okrem vyššie uvedených práv máte tiež právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Námietku je možné vzniesť vtedy, keď je právnym základom spracovania osobných údajov oprávnený záujem správcu alebo tretej strany (prípadne vtedy, keď je právnym základom spracovania plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci).

Námietku môžete vzniesť tiež v prípade, keď spracovávame Vaše údaje na účely priameho marketingu (na základe právneho titulu oprávneného záujmu), vrátane profilovania s cieľom nájsť pre Vás tie najvhodnejšie a najzaujímavejšie ponuky.

Ak vznesiete proti spracovaniu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, a to dovtedy, kým sa nepreukážu závažné dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, prestaneme Vaše osobné údaje pre tento účel spracovávať bez ďalšieho.

Ak sa rozhodnete uplatniť voči nám akékoľvek z vyššie uvedených práv, napíšte nám prosím správu na e-mailovú alebo poštovú adresu uvedenú vyššie. Vezmite prosím do úvahy, že ak uplatníte svoje právo, musíme si byť istí Vašej identity. Preto Vás v niektorých prípadoch môžeme požiadať o jej doloženie.

V prípade uplatnenia akéhokoľvek vyššie uvedeného práva Vás bez zbytočného odkladu písomne informujeme o spôsobe vybavenia Vašej žiadosti.

Dozorný orgán
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
E-mailstatny.dozor@pdp.gov.sk
Telefón: +421 2 323 132 14
Podateľňa: Pondelok – Štvrtok: 8:00 – 15:00, Piatok: 8:00 – 14:00
Právo vzniesť námietku

Zmeny informácií

Túto informáciu o spracovaní osobných údajov môžeme v budúcnosti upravovať či aktualizovať. Pokiaľ vykonáme zmeny, zistíte to okrem iného tak, že bude aktualizovaný dátum poslednej úpravy uvedenej v úvode tejto informácie. Pokiaľ vykonáme zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie, upozorníme Vás na to tiež iným vhodným spôsobom (napr. e-mailom). Odporúčame, aby ste informáciu o spracovaní osobných údajov čítali pravidelne, a boli tak informovaní o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako môžete chrániť svoje súkromie.

Posledná aktualizácia: 15.02.2022